• Regulamin

 1. Definicje.

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w sklepie internetowym;

  2. Sklep Internetowy– serwis internetowy dostępny pod adresem www.NostroCafe.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia;

  3. Towar – produkty fabrycznie nowe, prezentowane w Sklepie Internetowym;

  4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy NostroCafe.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Sklepu Internetowego;

  5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 2. Postanowienia ogólne.

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.NostroCafe.pl

  2. Sklep internetowy NostroCafe, działający pod adresem www.NostroCafe.pl, prowadzony jest przez firmę Nostrocafe sp. z o.o. Ul. Antoniego Andrzejewskiego 5/3, 60-119, Poznań NIP: 7792518376. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  - warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  - zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

  1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

  2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z postanowieniami Regulaminu,
  - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla NostroCafe.

 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.nostrocafe.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

  2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

  5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

  6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 5. Dostawa.

  1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej lub pocztowej.

  2. Zamówienia będą realizowane w terminie 24 godzin od otrzymania wpłaty przez NostroCafe. Do tego należy doliczyć 1- 2 dni na dostawę przez pocztę lub firmę kurierską.

  3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizacje złożonego Zamówienia Nostrocafe zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia , z uwagi na chwilowy brak określonego asortymentu, koloru czy rozmiaru , o czym NostroCafe zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta.

  4. Zakupione Towary są dostarczane na adres podany w zamówieniu.

  5. NostroCafe nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego przez Klienta adresu w formularzu zamówienia. Ponowna wysyłka towaru odbywa się na koszt Klienta.
  6. W przypadku nieodebrania przez Klienta  zamówienia z paczkomatu lub od kuriera całkowite koszty wysyłki oraz zwrotu towaru ponosi Klient.

 6. Ceny i metody płatności.

  1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

  2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówienie:
  - przelewem
  - kartą kredytową
  - z wykorzystaniem płatności online

 7. Prawo odstąpienia od umowy.

  1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny swego odstąpienia.

  2. Po bezskutecznym upływie tego terminu prawo to wygasa.

  3. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  4. NostroCafe potwierdza niezwłocznie Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu.

  5. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ,ze nie została ona zawarta.

  6. Klient,który odstąpił skutecznie od umowy winien zwrócić towar na adres NostroCafe na swój koszt w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy a NostroCafe zwrócić płatności otrzymane od Klienta po otrzymaniu zwracanego towaru.

  7. Zwrot płatności NostroCafe dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności , jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji.

  8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będącego wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru , cech i funkcjonowania danego towaru.

  9. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu towaru , który na jego życzenie został przystosowany do jego zindywidualizowanych potrzeb.

 8. Gwarancja i Reklamacje.

  1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

  2. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży Klient może kierować w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres NostroCafe.

  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru.

  4. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera .W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub wystąpienia braku w przesyłce w stosunku do złożonego zamówienia należy sporządzić protokół szkody.

 9. Ochrona danych osobowych.

  Administratorem danych osobowych Klienta jest Nostrocafe sp. z o.o. Ul. Antoniego Andrzejewskiego 5/3, 60-119, Poznań. Dane dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w tym dostarczania newslettera (art. 6 ust. 1 lit . b RODO), marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz profilowania pod kątem marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być: przewoźnicy lub ich pośrednicy realizujący dostarczenie przesyłek, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych lub za pośrednictwem kart płatniczych, dostawcy IT, usługodawcy w obszarze działań marketingowych i analitycznych. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe dla celu marketingowego będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a dla celu profilowania do momentu wyrażenia sprzeciwu. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie usług/umowy sprzedaży ze NostroCafe oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). Klinet ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy oraz korzystanie ze sklepu internetowego nostrocafe.pl.

 10. Postanowienia końcowe.

  1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NostroCafe a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.